VietnameseEnglish

Macs

Tổ chức đại hội cổ đông công ty Cổ Phần Hàng Hải MACS năm 2013

Chương trình đại hội như sau: 

  1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
  2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 - kế hoạch SXKD năm 2013;
  3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012;   
  4. Thông qua các Tờ trình sau:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức niên độ tài chính 2012

- Tờ trình thù lao và thưởng cho HĐQT và BKS  2013

- Tờ trình về việc góp vốn lien doanh với Kukdong

- Tờ trình  phương án đầu tư kho bãi của công ty TCO

5. Bầu cử và ra mắt HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (năm 2013-2018)

 Chương trình ĐHĐCĐ được kết thúc tốt đẹp và nhận được sự đồng thuận cao từ các cổ đông.

                                                             

   Một số hình ảnh buổi họp ĐHCĐ Cty 

       
   


Copyright © 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS . All Rights Reserved.
Địa chỉ: 89 Pasteur, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38243215 - Fax: (028) 38244107
Email: [email protected]